Ðược tin buồn :
Cố Niên Trưởng khóa 19 Ðệ Nhị Thiên Xứng:
Nguyễn Văn Ðịnh
vừa từ trần ngày 19 tháng 03 năm 2000 tại San Diego, California.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp thành thật chia buồn cùng gia đình Niên Trưởng Ðịnh và Tang Quyến.
Nguyện cầu linh hồn Cố Niên Trưởng Nguyễn Văn Ðịnh sớm về với nước Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT