Ðược tin buồn :
Bào Huynh của Ðệ Nhị Thiên Xứng Lê Văn Từ và Lê Chí Thiện là:
Giuse Lê Văn Rạng
( Xuất thân Ðệ Nhất Nam Dương * Khóa 10 Sỉ Quan Hải Quân Nha Trang
Cưu Hạm Trưởng Hải Vận Hạm Hậu Giang HQ 406)
vừa từ trần ngày 13 tháng 09 năm 1999 tại Orange County, California.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp thành thật chia buồn cùng hai Niên Trưởng Lê Văn Từ, Lê Chí Thiện và Tang Quyến.
Nguyện cầu linh hồn Cố Niên Trưởng Giuse Lê Văn Rạng sớm về với nước Chúa.

Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT