Ðược tin buồn Cố Niên Trưởng khóa 3 SQHQ/NT:

Phó Đề Đốc Nguyễn Thanh Châu

  • nguyên Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện HQ/NT
đã mãn phần ngày 28 tháng 12 năm 2016 tại Montreuil, 93100, Seine-Saint-Denis, hưởng thọ 84 tuổi.
Gia đình ĐNHC thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Phó Đề Đốc sớm an vui nơi miền Tiên Cảnh.

Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT