Ðược tin buồn Cố NT khóa 1 SQHQ/NT:

Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh


  • nguyên Cựu Tư Lệnh Hải Quân VNCH
đã mãn phần ngày 11 tháng 02 năm 2018, tại Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 90 tuổi.
Gia đình ĐNHC thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cố Đề Đốc sớm an vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.

Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT