MTQ Đại Hội 2020

1. Xin cho biết số tiền ủng hộ:
  $50
  $100
  $200
  $300
  $500
  $1,000
  $2,000
  $3,000
  $4,000
  $5,000
  $10,000

2. Xin gởi check về: Dương Thiệu Tùng
2084 Barrett Avenue, San Jose, CA. 95124

Xin điền tên họ của bạn:

Bấm Reset nếu bạn muốn thay đổi chọn lựa.
Bấm Submit để gởi đi.