Ghi tên Mạnh Thường Quân CB ĐH2020

1. Xin cho biết số tiền đóng góp:
    $50
    $100
    $200
    $300
    $500

2. Xin gởi check về: Trần Xuân 21397 Tyler Road, Moreno Valley, CA 92557
3. Qua Zelle ( Online banking ): Bank of America - tranxd@gmail.com OR 909-569-4373

Xin điền tên họ của bạn:

Bấm Reset nếu bạn muốn thay đổi chọn lựa.
Bấm Submit để gởi đi.