Ghi tên mặc áo dài trong Đại Hội 2020

Xin chị cho biết có muốn mặc áo dài trong ĐH2020:
           Yes
           No

Xin điền tên họ của bạn:

Bấm Reset nếu bạn muốn thay đổi.
Bấm Submit Query để gởi đi.