Ghi tên tham dự Đại Hội 2020

1. Xin cho biết số người tham dự:
  1 người
  2 người
  3 người
  4 người
  5 người
  6 người
2. Xin cho biết những ngày tham dự:
  Du ngoạn tiền ĐH
  Thứ Sáu
  Thứ Bảy
  Du ngoạn Hậu Đại Hội / Cruise
  Du ngoạn Hậu Đại Hội / Tour Bus
3. Xin cho biết số khách mời ( không kể gia đình bạn ) ngày thứ 7:
  0 người
  1 người
  2 người
  3 người
  4 người
  5 người
  6 người
  7 người
  8 người
  9 người
  10 người
4. Xin cho biết có cần Hotel:
  Yes
  No

Xin điền tên họ của bạn:

Bấm Reset nếu bạn muốn thay đổi chọn lựa.
Bấm Submit để gởi đi.