Ghi tên tham dự Đại Hội 2020

1. Xin cho biết số ngày và số người tham dự:
  Thứ Năm: Đêm Hội Ngộ
         1 người
         2 người
         3 người
         4 người
         5 người
         6 người
  Thứ Sáu: Đêm Tâm Giao
         1 người
         2 người
         3 người
         4 người
         5 người
         6 người
  Thứ Bảy: Đêm Dạ Tiệc
         1 người
         2 người
         3 người
         4 người
         5 người
         6 người
  Du ngoạn Hậu Đại Hội / Cruise
         1 người
         2 người
         3 người
         4 người
         5 người
         6 người
  Du ngoạn Hậu Đại Hội / Tour Bus
         1 người
         2 người
         3 người
         4 người
         5 người
         6 người
2. Xin cho biết số khách mời ( không kể gia đình bạn ) ngày thứ 7 ( Đêm Dạ Tiệc ):
         1 người
         2 người
         3 người
         4 người
         5 người
         6 người
         7 người
         8 người
3. Xin cho biết có cần book Hotel:
         Yes
         No
4. Xin chị cho biết có mặc áo dài trong ĐH2020:
         Yes
         No

Xin điền tên họ của bạn:

Bấm Reset nếu bạn muốn thay đổi.
Bấm Submit Query để gởi đi.