Đại Hội 2020 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  Ban Tổ Chức  Danh Sách Tham Dự  Tin Tức  Chương Trình  Mạnh Thường Quân  Quà Lưu Niệm


   Ghi tên tham dự ĐH2020

Danh Sách Tham Dự
( Tu chỉnh mới nhất: 21 tháng 07 năm 2019 )

Số thứ tự Tên Họ Ðịa Chỉ Ðóng Góp Áo dài Hotel Số người tham dự
Hội Ngộ Tâm Giao Dạ Tiệc HĐH/ Cruise HĐH/ Tour Bus Khách mời
1 Cung V. Thành California $00 1 .. 2 2 2 2 .. ..
2 Trần D. Tín California $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
3 Nguyễn H. Bích California $00 1 .. 2 2 2 .. .. ..
4 Nguyễn V. Vang California $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
5 Dương T. Tùng California $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
6 Lê V. Châu California $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
7 Trần T. Đức California $00 1 .. .. 2 2 .. .. ..
8 Đinh V. Chính Pennsylvania $00 1 1 .. 2 2 .. .. ..
9 Ngô T. Tánh California $00 1 .. 2 2 2 2 .. ..
10 Huỳnh M. Quang California $00 1 .. 2 2 2 .. .. ..
11 Lê V. Long California $00 1 .. 2 2 2 .. .. ..
12 Lê V. Thạnh Texas $00 1 1 6 6 6 6 .. 4
13 Nguyễn H. Thiện California $00 1 .. 2 2 2 .. .. ..
14 Trần Xuân California $00 1 .. 2 2 4 2 .. 2
15 Mai K. Phụng California $00 .. .. 2 2 2 .. .. ..
16 Huỳnh K. Chiến California $00 1 .. 2 2 2 .. 2 ..
17 Phan N. Long California $00 1 .. .. 2 2 2 .. ..
18 Trịnh V. Thơ Nebraska $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
19 Nguyễn V. Hùng Washington $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
20 Lâm N. Cục California $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
21 Đoàn H. Lượng Texas $00 1 .. .. 2 2 .. .. ..
22 Nguyễn N. Châu CH Oregon $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
23 Bùi V. Tâm Georgia $00 1 1 2 2 2 .. 2 ..
24 Huỳnh V. Bảnh New York $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
25 Mai T. Đắc California $00 1 1 .. 2 6 2 .. 4
26 Nguyễn V. Long Oklahoma $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
27 Tiêu Q. Đức California $00 1 1 .. 2 2 .. .. ..
28 Lê V. Lai Norway $00 1 1 5 2 6 2 .. 4
29 Nguyễn T. Hùng California $00 1 .. 2 2 2 .. .. ..
30 Trương Đ. Quí Canada $00 1 1 .. 2 2 2 .. ..
31 Hoàng V. Dũng Kansas $00 1 1 2 2 2 .. 2 ..
32 Nguyễn V. Sơn Pennsylvania $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
33 Phạm N. Vụ Connecticut $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
34 Nguyễn V. Huấn Virginia $00 1 1 .. 2 4 .. .. 2
35 Nguyễn T. Cẩn California $00 1 .. .. 2 2 .. .. ..
36 Tôn L. Thạnh California $00 1 .. .. 2 2 .. .. ..
37 Đàm T. Tâm Texas $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
38 Đào C. Chí Texas $00 1 .. .. 2 2 2 .. ..
39 Nguyễn Trung Thành Canada $00 .. 1 .. 2 2 2 .. ..
40 Lê V. Tài Connecticut $00 1 .. 2 2 3 .. .. 1
41 Trần Đ. Triết Canada $00 1 1 2 2 4 2 .. 2
42 Nguyễn X. Dục Texas $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
43 Đặng V. Khoan Florida $00 .. .. .. 2 2 .. .. ..
44 Lưu A. Huê Canada $00 1 .. 2 2 2 .. .. ..
45 Hà M. Hùng Canada $00 1 1 2 2 4 2 .. 2
46 Ngô V. Vũ California $00 1 .. 2 2 2 .. .. ..
47 Nguyễn M. Cảnh California $00 .. .. 1 1 1 .. .. ..
48 Lưu Q. Bảo California $00 1 .. 2 2 2 .. .. ..
49 Vỏ V. Côi Arkansas $00 1 .. .. 2 2 2 .. ..
50 Phạm N. Bích California $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
51 Chu V. Chương California $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
52 Nguyễn Đ. Hoàng California $00 1 .. .. 2 2 .. .. ..
53 Vũ Đ. Thiệu California $00 1 .. .. 3 5 3 .. 3
54 Phạm N. Tiền Australia $00 1 .. 2 2 2 2 .. ..
55 Phạm V. Thì Canada $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
56 Nguyễn V. Chín California $00 1 .. .. 5 5 .. .. 3
57 Phạm V. Độ California $00 1 1 .. 2 4 .. 2 2
58 Tôn T. Thái Texas $00 1 1 2 2 2 .. 2 ..
59 Nguyễn P. Khanh Washington $00 1 1 .. 2 2 .. .. ..
60 Trần G. Định New Jersey $00 1 1 .. 2 4 2 .. 2
61 Hứa T. Khanh California $00 .. 1 2 2 2 .. .. ..
62 Trương M. Lộc Australia $00 1 .. .. 2 2 .. .. ..
63 Nguyễn V. Thước Texas $00 1 1 .. 2 2 .. .. ..
64 Dương X. Phong California $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
65 Nguyễn Trọng Thành California $00 1 .. .. 2 3 2 .. 1
66 Nguyễn V. Lộc California $00 1 1 .. 2 2 2 .. ..
67 Nguyễn Đ. Khúc Florida $00 1 .. .. 2 2 .. .. ..
68 Bùi L. Tùng Australia $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
69 Trần Đ. Phước Australia $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
70 Lê Phụng Connecticut $00 1 1 .. 2 2 .. 2 ..
71 Hoàng N. Khang California $00 1 .. .. .. 2 .. .. ..
72 Bùi T. Hải Việt Nam $00 1 .. 2 2 2 2 .. ..
73 Phạm Viết Hùng California $00 .. .. .. 2 2 .. .. ..
74 Phan N. Lựu Arizona $00 .. 1 1 1 1 .. .. ..
75 Ngô B. Nhẫn Texas $00 .. 1 .. 2 3 .. .. 1
76 Trần V. Lập Vỉrginia $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
77 Nguyễn Đ. Chính Australia $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
78 Chị Phan X. Sơn California $00 1 .. .. .. 5 .. .. 4
79 Phạm Đ. Lương Virginia $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
80 Nguyễn C. Quốc Viet Nam $00 .. .. .. 2 2 .. .. ..
81 Nguyễn V. Xuân Louisiana $00 .. .. .. 1 1 .. .. ..
82 Nguyễn X. Hùng Louisiana $00 .. 1 .. 1 1 .. .. ..
83 Nguyễn K. Toàn Iowa $00 .. .. .. 2 2 .. 2 ..
84 Cai T. Hùng California $00 .. 1 .. 2 2 .. .. ..
85 Lê N. Hải California $00 .. 1 .. 2 2 2 .. ..
86 Đỗ T. Trác Oregon $00 .. 1 2 2 2 2 .. ..
87 Nguyễn V. Cấp Connecticut $00 1 1 2 2 2 .. .. ..
88 Lê V. Dũng Texas $00 .. 1 .. 2 2 .. .. ..
89 Trần V. An Texas $00 .. .. .. 1 1 .. .. ..
90 Hồ V. Xách Texas $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
91 Chị Nguyễn Hùng Canada $00 1 .. .. 1 1 .. .. ..
92 Nguyễn V. Như Canada $00 .. 1 .. 2 2 2 .. ..
93 Phạm C. Hoàng California $00 1 1 .. .. 4 2 .. 2
94 Hoàng T. Dân California $00 1 1 .. 2 2 .. .. ..
95 Lê V. Lộc California $00 .. .. .. .. 2 .. .. ..
Tổng Cộng: 95 GÐ $00 76 55 111 184 220 99 14 43
.. .. .. .. Áo dài Hotel Hội Ngộ Tâm Giao Dạ Tiệc HĐH/ Cruise HĐH/ Tour Bus Khách mời
( Trang Ðại Hội 2020 )