Vũ Văn Sức
VN
Điện thư: n/a

Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẩu HC2 Vũ Văn Sức vừa tạ thế ngày 04 tháng 02 năm 2016 tại Thủ Đức, VN.
...........( Hình ảnh Phúng viếng: BTHải )