Trần Xuân
California - USA
Điện thư: tranxd@gmail.com

20 Nam Cali họp mặt MNGN ngày 24 tháng 9 năm 2016 tại tư gia HC2 TXuân.
   Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. MNGN chiều ngày 26 tháng 09 năm 2015 tại tư gia HC2 TXuân.
  
Hình ảnh: LVLong
   Hình ảnh: TDTín
MNGN chiều ngày 14 tháng 09 năm 2013 tại tư gia HC2 Trần Xuân.
   Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. MNGN ngày 29 tháng 09 năm 2012 tại tư gia HC2 TXuân.
   Hình ảnh: VĐThiệu
HC2 Trần Xuân về hưu tại Nam California.
   Hình ảnh: NT19 NVOanh
20 Nam Cali. "mừng ngày gặp nhau" chiều ngày 19 tháng 09 năm 2009 tại tư gia HC2 Trần Xuân.
   Hình ảnh: LVLong
   Hình ảnh: NHBích
   Hình ảnh: NT19 NVOanh
Hình chup các HC2 DTTùng, ĐCChí, CVThành, và TXuân thăm viếng Reagan's Library tại Simi Valley , California ngày 5 tháng 7 năm 2008.