Trần Thanh Danh
Texas - USA
Điện thư: n/a

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Trần Thanh Danh vừa tạ thế ngày 27 tháng 08 năm 2013 tại Houston, Texas.
   Hình ảnh: HAViệt
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Phụ HC2 Trần T. Danh vừa tạ thế ngày 06 tháng 09 năm 2011 tại Thủ Đức, VN.