Phan Xuân Sơn
California - USA
Điện thư: luck_040147@ yahoo.com

Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Vu Quy Thứ Nữ HC2 Phan X. Sơn ngày 23 tháng 08 năm 2014 tại Poway, California.
   Hình ảnh: LVLong
   Hình ảnh: NT19 NVOanh