Nguyễn Văn Sơn
NewYork - USA
Điện thư: sonnguyenkodak@yahoo.com

Nhân dịp anh chị NVSơn (Kodak) nhập vùng, gia đình HC2 Montreal có buổi họp mặt nhỏ MNGN ở tiệm ăn Hương Xưa.
Hình ảnh: TĐQuí

20 Bắc Cali. gặp gở AC Nguyễn V. Sơn chiều ngày 23 tháng 02 năm 2019 tại San Jose, California.

Hình ảnh: LVChâu
HC2 Nguyễn V. Sơn thăm viếng San Diego.
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Đinh Đ. Thắng và cũng là Nhạc Phụ HC2 Nguyễn V. Sơn vừa thất lộc tại Rochester, New York.
20 chia buồn Thân Mẩu/ Nhạc Mẩu hai bạn Ðinh Ð. Thắng/ Nguyễn V. Sơn mản phần tháng 3/99.