Nguyễn Văn Mười
Texas - USA
Điện thư: nguyenmuoi789@att.net
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẩu HC2 Nguyễn V. Mười vừa tạ thế tại Houston, Texas.
   Hình ảnh: LVThạnh

Gia đ�nh TP Hồng, NV Mười (Houston) tr�n đường đi Cruise Alaska, gh� thăm NP Khanh (Seattle) v� NN Ch�u (Portland) v� đi thăm n�i lửa Mount St Helen tiểu bang Washington th�ng 5, 2014. Một ng�y gặp nhau đầy ắp t�nh Hổ C�p.
   H�nh ảnh: NNCh�u
   H�nh ảnh: NPKhanh
20 chia buồn Nhạc Phụ bạn NvMười vừa mản phần ở Houston, Texas.