Nguyễn Ngọc Châu
Louisianna - USA
Điện thư: hocapdn@gmail.com

20VN gặp gở HC2 Nguyễn N. Châu tại miền Trung.
...........( Hình ảnh: NHĐoàn )
Hình ảnh gia đình