Ngô Minh Hiếu
California - USA
Điện thư: hieungo13@yahoo.com




Tham dự Đại Hội 2012 ở Montréal, tháng 07 năm 2012




Ngô M. Hiếu du lịch Âu Châu tháng 09 năm 2011.