Nguyễn Lộc
VN
Điện thư: n/a

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Nguyễn Lộc vừa tạ thế ngày 03 tháng 09 năm 2008 tại Sài Gòn, Việt Nam.