Nguyễn Hữu Hải
California - USA
Điện thư: henry_nguyen@sbcglobal.net