Nguyễn Ðức Chính
Australia
Điện thư: cn.design@hotmail.com


Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Nguyễn Đ. Chính vừa tạ thế tại Sài Gòn, Việt Nam.