Mai Kim Phụng
California - USA
Điện thư: maiphung98@yahoo.com

HC2 Mai K. Phụng và Phạm Đ. Lương gặp gở 20 ở VN.
...........( Hình ảnh: MKPhụng & PĐLương )
HC2 Mai K. Phụng gặp gở 20 ở VN.
...........( Hình ảnh: Tiếng (k21); Tường trình: MKPhụng )
Gia đình ĐNHC chung vui cùng A/C Mai K. Phụng nhân dịp Lễ Vu Quy Ái Nữ ngày 07 tháng 08 năm 2010 tại Nam California.
   Hình ảnh: LVLong
   Hình ảnh: VĐThiều
   Hình ảnh: TTĐức