Lưu Quốc Bảo
California - USA
Điện thư: n/a

20 Nam Cali. MNGN ngày 28 tháng 12 năm 2019 tại Diamond Seafood Palace.

Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh: NT19 NVOanh
20 chia buồn Thân Mẩu bạn L.Q.Bảo vừa từ trần ở Việt Nam