Hà Văn Lượm
California - USA
Điện thư: haluom@hotmail.com

HC2 HVLượm và PNLong gặp gở 20 tại VN ngày 02 tháng 01 năm 2009.

HC2 HVLượm thăm bạn tại VN tháng 12 năm 2003 / Slide show.