Đoàn Viết Sơn
Florida - USA
Điện thư: doanl97@yahoo.com

20 Houston đón tiếp HC2 Đoàn V. Sơn đến từ Michigan / Slide show.