Đổ Minh Hào
Texas - USA
Điện thư: hao.do@bbs.hal-pc.org