Đỗ Duy Vy
Louisiana - USA
Điện thư: hoabien_la@yahoo.com

Lễ Thánh Tổ Hải Quân Tại Louisiana ngày 08 tháng 10 năm 2011.
HC2 Nguyễn Văn Xuân, Đỗ Duy Vy và Lê Văn Long MNGN tại New Orleans ngày 17 và 18 tháng 05 năm 2011.