Cố ĐNHC Bạch Xuân

Từ trần sau 1975 ở hải ngoại. Bạn là người sáng dựng ra trung tâm nhạc ASIA trong cuối thập niên 70.